با الکترونیکی شدن روند تسلیم لیست بیمه ماهانه پرینت آن که فاقد مهر تامین اجتماعی است قابل ترجمه رسمی نمی باشد.

شما می توانید از شعبه تامین اجتماعی تقاضای «نتایج عملیات فنی انفرادی» نمایید که حاوی نام کارکنان و ریز دستمزدها و دیگر اطلاعات مرتبط می باشد. این گزارش ممهور به مهر شعبه شده و قابل ترجمه رسمی می باشد.

طبق روال کنونی با این توجیه که کارفرما حق افشای اطلاعات کارکنان خود را ندارد دادگستری و وزارت خارجه از تایید لیست بیمه خودداری می کنند.