مطابق با وب سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا برای شرکت در کنفرانس به ویزای نوع Visitor یا B نیاز دارید که زیر گروه دقیق آن Business یا نوع B-1 می باشد. می توانید تقاضای B-1/B-2 نمایید که مقاصد توریستی را هم شامل می شود.