می توانید از محل کار خود تقاضای گواهی کار نمایید و دفترچه بیمه خود را ترجمه کنید. البته پرسنل آموزش و پرورش می توانند برای نشان دادن سوابق کاری خود، تاریخ استخدام، رتبه شغلی، دوره های آموزشی و سایر اطلاعات شغلی فرم شماره 502 (خلاصه اطلاعات پرسنلی) را از ناحیه آموزش و پرورش تهیه نمایند. این فرم با مهر مدیر آموزش و پرورش ناحیه و ارائه دفترچه بیمه و دانشنامه قابل ترجمه و تایید است.