نحوه دریافت گواهی سیستم نمره دهی در ایران از وزارت علوم:

به قسمت همکاریهای بین المللی (طبقه 9) وزارت علوم در تهران به آدرس: تهران، شهرک قدس (شهرک غرب)، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، کدپستی 1466664891، شماره تلفن: 82231000 (021) مراجعه نمایید و تقاضای گواهی سیستم نمره دهی نمایید. نمونه این گواهی در زیر آمده است: