مدارکی که معمولا در این ارتباط ترجمه می شوند عبارتند از برگ قطعی مالیات عملکرد و فیش های واریز مالیات که با مهر و امضاء واحد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی مربوطه قابل ترجمه و تایید هستند. هر چند برخی اوقات برگه های تشخیص مالیات هم برای ترجمه ارائه می شوند. به عنوان جایگزین می توانید از واحد مالیاتی خود تقاضای مفاصاحساب ماده 235 نمایید که در آن پرداخت مالیات سالهای قبل تصریح می شود و صادر کننده می تواند در دست بررسی بودن مالیات سالهایی که هنوز مالیات آنها مشخص نشده اند را ذکر کند. برای مشاهده نمونه این گواهی کلیک کنید.